24.03.2020
Výkon služby v době Nouzového stavu

 

Asistence hlídek u odběrného místa
 
V souvislosti s nákazou koranaviru, působí strážníci Městské policie Třinec i u odběrového místa nemocnice Třinec-Sosna.
Hlídky v případě potřeby usměrňují provoz a upozorňují občany přijíždějící  k testování, aby nevystupovali z vozidel, a rovněž zjišťují, zda mají odběry předem objednané přes Krajskou hygienickou stanici nebo obvodního lékaře. Komunikace probíhá na bezpečnou vzdálenost, strážníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami.
Občané jsou v tomto ohledu velice disciplinovaní, dodržují předem telefonicky domluvená pravidla, jak mají na místě postupovat. Samotný odběr u každé osoby trvá cca 2-3 minuty.
Spolupráce se zdravotnickým personálem funguje na velmi profesionální úrovni. Strážníci zajišťují také bezpečnost zdravotnickému personálu.
Závěrem bychom rádi poděkovali občanům, kteří zde přijíždějí a dodržují stanovená pravidla a vyzýváme i další občany, kteří zde přijedou, aby důsledně dbali pokynů a respektovali nastavená pravidla na místě. Zdravotníci i strážníci se zde snaží dělat maximum pro to, aby vše proběhlo bez zbytečných problémů.
 
Nosme roušky!!!
Pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředek, které brání šíření kapének je všem osobám zakázán již od 19.03.2020.
Strážníci Městské policie Třinec se však při kontrolách Nařízení vlády stále setkávají s osobami, které tento zákaz nedodržují. S občany stále komunikujeme a v případě zjištěných nedostatků je na ně upozorňujeme, v posledních dnech však už několik porušení Nařízení vlády bylo oznámeno příslušným orgánům.
 
Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu (např. zakrýt si obličej)
Za přestupek  lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
Pokud fyzická osoba neuposlechne zákonné výzvy strážníka (např. k nasazení roušky), lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
 
Jsme rádi, že většina občanů nošení roušek dodržuje. Díky vzájemné toleranci může každý z nás výraznou měrou pomoci k překonání tohoto období, a přejeme si, aby bylo co nejdříve za námi.
 
Výkon služby strážníků během nouzového stavu
 
S ohledem na aktuální situaci, vyhlášení nouzového stavu na území ČR a s tím související omezení volného pohybu osob, přizpůsobují výkon služby rovněž strážníci Městské policie Třinec.
V případě, kdy se hlídky setkají s událostí, kdy se na veřejnosti shlukují osoby, tyto osoby poučují o aktuálních nařízeních. Během výkonu služby se však strážníci setkávají s takovými situacemi jen výjimečně. Lidé jsou ve většině případů disciplinovaní a respektují nastavená pravidla. Mezi místa, která strážníci pravidelně kontrolují, patří Staré Město, lesopark, náměstí, vlaková i autobusová nádraží a jiná frekventovaná místa.
Strážníci i nadále na území města vykonávají svou činnost při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a plní další úkoly. Rovněž jsou i nadále připraveni občanům v případě potřeby kdykoliv pomoci.
S ohledem na bezpečnost a zdraví občanů žádáme všechny, aby vydaná nařízení a doporučení respektovali a chovali se tolerantně vůči ostatním. Jenom tak lze docílit toho, aby se situace brzy zlepšila. Děkujeme!